موسس : سرکار خانم مهتاب امام

مدیریت : مریم زارع

معاون آموزشی و اجرایی : فاطمه فتاح شریف

معاون پرورشی: زهرا سبحانی مقدم

آموزگار پایه اول : فرخ ابراهیمی

آموزگار پایه دوم : زهره کمرشکن

آموزگار پایه سوم : فریبا افضلی

آموزگار پایه چهارم : معصومه سعدی

آموزگار پایه پنجم : صدیقه باقری

آموزگار پایه ششم : شکوفه جلائی

مربی پیش دبستان : فاطمه کدخدایی

مربی کامپیوتر : مریم ابراهیم نژاد

مربی زبان : فاطمه تجلی

مربی ورزش : زهره چمن دار

مربی بهداشت : فاطمه فتاح شریف

خدمات : بهدخت کشاورز