مربی : مریم ابراهیم نژاد

فوق لیسانس کامپیوتر

مدیر و مدرس کامپیوتر در آموزشگاه های فنی و حرفه ای

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه IMG_20190129_124348-1 کامپیوتر
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه IMG_20190128_083534 کامپیوتر
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه IMG_20190128_095245 کامپیوتر

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه IMG_20190203_143741 کامپیوتر