آموزگار : زهره کمرشکن

لیسانس آموزش ابتدایی با 24 سال سابقه تدریس

سرگروه آموزشی ناحیه و مدرس دوره های ضمن خدمت

دارای مقام اول جشنواره درس پژوهی در سطح ناحیه و استان در 5 سال اخیر و برگزیده کشوری

مقام برتر معلم پژوهنده استان در 5 سال متوالی ( از سال 93 الی 97 )

کسب چندین عنوان برتر ناحیه و استان جشنواره روش های نوین تدریس

کسب عنوان برتراستانی و کشوری جشنواره جابربن حیان در5 سال اخیر