آموزگار : فرخ ابراهیمی

فوق دیپلم آموزش ابتدایی با 24 سال سابقه تدریس

کسب مقام برتر در جشنواره الگوهای برتر تدریس در مرحله ناحیه