• کسب مقام برتر در اجرای برنامه آموزش نماز
  • کسب مقام اول مسابقه جابربن حیان در سطح ناحیه
  • کسب مقام اول  تا هفتم مسابقات المپیاد کامپیوتر در سطح ناحیه