• انتخاب چهار سناریو( طرح درس) آموزش پیش دبستانی آموزشگاه به عنوان طرح های برگزیده ناحیه
  • کسب مقام اول مسابقات روش تدریس مربیان پیش دبستانی در سطح ناحیه
  • کسب مقام اول مسابقات دانش افزایی مربیان پیش دبستانی در سطح ناحیه
  • کسب مقام دوم مسابقات المپیاد کامپیوتر در سطح ناحیه
  • کسب مقام دوم مسابقات قرآن در سطح ناحیه